K.H Muhammad Basri Bakri                                      Ketua Umum

Dr. H. Zainal Arifin Ahmad, M.Ag                               Ketua 1

Drs. H. Burhan Ali Akbar                                             Ketua 2

H. Masyhuri                                                                   Ketua 3

Drs. H. Arif Prajoko                                                      Sekretaris Umum

Drs. H. Basroni, MA                                                     Sekretaris 1

Miftakhus Sa’adah                                                        Sekretaris 2

H. Affandi Djauhari                                                       Wakil Sekretaris

Dra. Istiatun                                                                    Bendahara Umum

Hj. Ida Munawwaroh                                                       Bendahara 1

Ahmad Faiz Amin Hamam                                            Bendahara 2

Hj. Ida Shiyana                                                                Wakil Bendahara