Prof. Dr. H. Bahtiar Effendi                                                           Ketua

K.H Ahmad Mustofa                                                                   Anggota

K.H Ahmad Najib Amin Hamam                                                   Anggota

Dr. H. Farid Ismail, MH                                                                Anggota

Dr. H. Mahfuds Masduki                                                              Anggota

Dr. H. Rajasa Mu’tasim, Msi                                                        Anggota

K.H Drs. Muhammad Habib Chirzin                                              Anggota

Hj. Nunun Nuki Aminten                                                              Anggota

Hj. Siti Ambar Fatonah                                                                Anggota

Prof. Dr. H. Qowaid Masyhuri, MA                                                Anggota